Transformatie bedrijventerrein tot energielandschap in Herften bij Zwolle

ZWOLLE – In opdracht van Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) hebben we bij het buurtschap Herften een inpassingsplan gemaakt voor een zonne-akker. Deze locatie werd eerder onder andere gebruikt als kwekerij door de sociale werkplaats Wezo.  De initiatiefnemer ‘Stichting Meedoen in het groen’ verwacht in oktober 2017 met de inrichting van het zonnepanelenveld te kunnen beginnen en in 2018 de eerste stroom op te gaan wekken.

De voormalige kwekerij van de sociale werkplaats Wezo is door ‘Stichting Meedoen in het groen’ overgenomen om door het aanjagen van maatschappelijke initiatieven een nieuwe invulling te geven aan het gebruik. Circa de helft van het totale terrein is bedoeld voor 7,5 hectare aan zonne-akker. De plaatsing van een veld zonnepanelen van deze omvang vraagt om een zorgvuldig landschappelijk inpassingsplan.

Oorspronkelijk landschap is leidend

Bij het ontwerp van de zonne-akker is uitdrukkelijk gekeken naar het oorspronkelijke landschap. Het langgerekte plangebied verloopt van landschappelijk open overstromingsgebied naar besloten boomrijk rivierduinenlandschap. Daarnaast is het landschap kleinschaliger dan de totale oppervlakte van de te realiseren zonne-akker. Een geleding van de zonne-akker in drie delen versterkt de beleving van deze landschappelijke overgang. Zeker omdat de delen verschillend ingericht worden om deze overgang zichtbaar te maken.

Acceptatie door informatie

Het plangebied ligt naast de spoorlijn Zwolle – Meppel en onder twee hoogspanningsleidingen. De transformatie van kwekerij naar zonneweide versterkt de ontmoeting van energie en transport op deze plek. Het inrichten van een informatiepunt met uitkijkpost en eventueel een oplaadpunt voor E-bikes draagt bij aan de maatschappelijke acceptatie van aanleg van zonneweides.

Dubbel bodemgebruik

Het voormalige  kwekerijterrein sluit aan op de groene zone langs de Westerveldse AA waar enkele belangrijke recreatieve fietsroutes lopen. De omgeving van Herften en Veldhoek transformeert geleidelijk van stadsrand naar landelijk gebied en Zwollenaren trekken hier het landschap in. Bij het ontwerp van de zonne-akker sluiten we aan bij deze routes door de aanleg van fiets- en voetpaden.

De beleving van het landschap wordt verder versterkt door dubbel bodemgebruik. De zonnepanelen worden zo geplaatst dat het houden van bijen en beweiding met schapen op dezelfde plek mogelijk is. Toepassing van landschappelijk passende beplanting maakt het gebied aantrekkelijk om te recreëren en te genieten van rust en ruimte.

Ten behoeve van de inpassing en de publieksbeleving zijn in het plan opgenomen:

 • 2000m2   rietvegetatie
 • 7400m2  struik- en bosstrook
 • 360m  bestaande houtsingel handhaven en onderhouden
 • 47  bomen (uit voormalige kwekerij)
 • 485m  nieuw te planten losse haag
 • 390m  rietoever
 • 600m  ontsluitingsweg
 • 520m  recreatief voet-/fietspad
 • 530m  voet (gras-)pad
 • 1600m2  bloemrijk grasland met medegebruik voor bijenteelt
 • 4000m2  grasland beweid door schapen met (drink)poel en onderkomen

Energie landschap, een positieve kracht

De zonnepanelen zullen voldoende energie opleveren (4 MegaWatt) om duizend huishoudens van stroom te voorzien. De gemeente Zwolle steunt de wijziging van de bestemming van het terrein, omdat dit plan een positieve bijdrage levert aan de opwekking van groene energie. Het project past perfect bij de ambitie van de initiatiefnemers die zich bezighouden met ideële projecten in het groen; fysieke parkachtige projecten, maar ook doelgerichte publieke en duurzame initiatieven.