Bestemmingsplanwijzigingen leggen ruimtelijke beeldkwaliteit van erftransformaties vast
 

LEUSDEN – Landgoed Den Boom is bijna 1000ha groot en strekt zich uit tussen Leusden, Woudenberg en Achterveld. Het is ondergebracht in Stichting De Boom en deze heeft in 2011 met Gemeente Leusden, Waterschap Vallei en Eem en de Provincie Utrecht een convenant gesloten. Een aantal onderdelen van dit convenant – meest erftransformaties – zijn door ons ruimtelijk onderzocht en ontworpen. Vervolgens zijn bestemmingsplanwijzigingen voor de afzonderlijke locaties voorbereid en verzorgd.

 

Ruimte voor Ruimte

Door schaalvergroting in de agrarische bedrijfsvoering is het aantal actieve bedrijven op het landgoed sterk uitgedund. Daarom worden op de vrijkomende erven de schuren afgebroken en als ruil hiervoor worden bouwrechten verworven (‘ruimte voor ruimte’). De nieuwe erven zullen door de functieverandering een andere uitstraling krijgen maar dienen de bestaande landschappelijke structuren te respecteren. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit. In diverse erfstudies is een inpassing en inrichting gezocht die hierin voorziet.

 

Bestemmingsplanwijziging op basis van erfstudies

De bestemmingsplanwijzigingen zijn op de erfstudies gebaseerd en laten ruimte voor gewenste ontwikkelingen in de toekomst. Bovendien wordt het gewenste ruimtelijke beeld juridisch vastgelegd. Eén van de locaties waar de bestemming van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ wordt gewijzigd ligt aan de Leusbroekerweg. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn op dit perceel beëindigd. Vervolgens wordt na sloop van nagenoeg alle agrarische bedrijfsbebouwing, door de bestemmingswijziging, de bouw van 1 woning mogelijk gemaakt.

 

Kans voor versterken van landschappelijke structuur

Het perceel Leusbroekerweg 14a bevindt zich in het slagenlandschap van de driehoek tussen Ponlijn, Leusbroekerweg en Valleikanaal. De verkavelingstructuur is ruimtelijk waarneembaar door houtsingels die nog langs de kavelgrenzen staan. Door de bestaande grootschalige bebouwing op het erf met beplanting af te schermen vanaf de Leusbroekerweg gaat het uitzicht op het landschap verloren. In de nieuwe situatie is er de kans om weer uitzicht te creëren hierdoor wordt de beleving van het landschap versterkt terwijl de lineaire landschappelijke structuur behouden blijft.