Het masterplan voor Hoef en Haag schetst een beeld voor een nieuwe dorpse wijk van Vianen. Inmiddels hebben we samen met SVP architectuur & stedenbouw de eerste fase uitgewerkt tot het definitieve inrichtingsplan en zijn de eerste woningen gebouwd.

 

De opzet van de klimaatbestendige wijk Hoef en Haag is sterk geïnspireerd op de lintbebouwing en het dorpse karakter van vestingstad­jes in de omgeving. Hoef en Haag is een nieuw dorp langs de Lek. Het dorpscentrum is dicht verstedelijkt met daar omheen dorpse delen tot aan de dijk. Aan de andere zijde van de dijk ligt een meander (dode rivierarm) en lint bebouwing op een oude stroomrug.

 

De Erven, Het Dorpshart en ‘t Lint vormen de stedenbouwkundige basis

‘De Erven’ strekt zich uit vanaf de dijk tot aan het meer verdichte Dorpshart. Het is georiënteerd op de Lekdijk en kent een opener structuur dan Het Dorpshart. De blokken zijn minder gesloten en op veel plaatsen grenzen tuinen aan de weg. De zuidwest-noordoost lopende straten leiden met een opgang naar de Lekdijk. Dicht bij de dijk met de oorspronkelijke erven is veel beplanting in de profielen.

 

Tussen de private kavels liggen parkeerkavels. Daarnaast zijn op enkele plekken erven met een bijzondere woonfunctie ingevoegd. Deze plekken versterken ruimtelijk het landelijke beeld. Voorbeelden zijn onder andere  een speelgelegenheid, werktuintjes en erfbeplanting met essen en (knot-)wilgen.

 

Het Dorpshart is het meest verdichte deel van de uitbreiding en heeft een vergelijkbaar karakter met vestingdorpen/-stadjes als Asperen, Leerdam of Vianen. Het Dorpshart kent een raamwerk van hoofdstraten, onderling door dwars-stegen verbonden. De hoofdstraten verbreden zich incidenteel tot een plein en staan in verbinding met de dijk. Aan de noordwestzijde loopt een hoofdweg op de kade langs de buitenrand van Het Dorpshart.

 

Meander biedt weidse zichten

De Meander heeft het karakter van een binnendijks geraakte dode rivierarm. Primair zijn hierin de ‘verlandende’ waterloop (met wisselend peil), het bochtige verloop met verschillende breedtes langs haar loop en de struweelrijke beplanting. De sfeer is sterker verbonden met het landschap buiten de uitbreiding dan erbinnen. De Meander is ruimtelijk vooral open met wijdse zichten, en vormt in zijn ruimtelijke werking een contrast met De Erven,  Het Dorpshart en een overgang naar ‘t Lint.

 

Lintbebouwing vormt hoofdlaan

‘t Lint is een landelijke vestiging op de Hagesteinse stroomrug, tussen de Meander en de Plas. Aan de ene kant wordt de structuur bepaald door een lintvormige hoofdlaan met dwarsstraten en enkele ‘achter’-straten. Aan de andere kant onderbreken groene stegen met houtsingels de continuïteit van de bebouwing omdat die dwars op de hoofdlaan staan. Bovendien verbinden ze ruimtelijk en ecologisch de Meander en de Plas.

 

Kasteelterrein wordt parkgebied met ruimte voor recreatieve activiteiten

Het Kasteelterrein is een groen parkgebied, gebaseerd op de formele ondergrond van het voormalige Hagestein. De bodem wordt vanwege de hoge archeologische verwachtingswaarde beschermd. Daardoor kan het terrein een groene ‘buitenplaats’ worden die in grootte (en vorm) vergelijkbaar is met het oude centrum van Vianen. Dit wordt beleefbaar gemaakt door een afwisseling van groene open ruimten, met onder andere moestuinen en een maisdoolhof, en meer gesloten boom en bosvakken. De ruimte wordt begrensd door een dubbele gracht met laanbeplanting.

 

Het terrein zal voor voetgangers, fietsers, rollators en rolstoelen toegankelijk zijn. Bovendien is het terrein is geschikt voor recreatieve activiteiten als balspelen, vliegeren, fitness, flaneren enzovoort. De exploitatie hiervan is nog in ontwikkeling maar er kan wellicht een zorgfunctie in worden opgenomen.