In het buitengebied van de gemeente Woudenberg liggen de percelen Klein Moorst 3 en 5. Deze voormalige boerderij percelen met opstallen en weilanden worden aan de noordzijde begrensd door de Moorsterbeek met een flankerende bosstrook. Omdat de agrarische activiteiten zijn beëindigd is  samen met de eigenaar gezocht naar een nieuwe invulling van de percelen met een extra woning.

Ruimte voor ruimte

In het kader van functieverandering was het mogelijk om de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing te slopen en in ruil daarvoor een nieuwe woning te bouwen. Maar op het perceel was niet voldoende te slopen bebouwing beschikbaar om de bouw van een nieuwe woning te verantwoorden. Om dit toch mogelijk te maken hebben we een plan gemaakt voor de bouw van een kleinere woning (maximaal 450m3) in combinatie met landschapsherstel en natuurontwikkeling.

Meander in de beek

In de beek aan de noordzijde van de percelen ligt een gecombineerde stuw/vistrap. In goed overleg met het Waterschap Vallei en Veluwe is deze stuw ca 25m stroomopwaarts verschoven richting het oosten. Op historische kaarten is te zien dat de beek vroeger gemeanderd heeft. Dit inspireerde voor het natuurbouw-ontwerp met een nieuwe meander en een natuurbouweiland, waarbij de stuw/vistrap zorgt voor gestuurde doorstroming. Omdat het ontwerp met de nieuwe woning het machinale bewaterbeheer aan deze zijde van de beek in de weg staat, is Iets verder stroomopwaarts  een voorde of doorwaadbare plaats in de beek voorzien, zodat het waterschap voor het onderhoud met voertuigen de beek kan passeren.

Op het nieuwe eilandje wordt als theehuisje een zgn. “tbc-huisje” geplaatst . De eigenaar van het perceel heeft een origineel onderstel, waarop hij een historisch tbc-huisje wil bouwen. Een tbc-huisje werd vroeger gebruikt voor tbc-patiënten om te genezen. De huisjes waren op een stalen onderstel met massieve wielen gemonteerd, zodat ze met de zon konden meedraaien. Ze hadden twee openstaande deuren en in beide zijwanden ramen die tegenover elkaar open konden voor ventilatie.

Historisch boerenerfprincipe

Bij de beek wordt een broekbosje gerealiseerd. Verder zijn de landschappelijke maatregelen op historisch boerenerfprincipes gefundeerd. De bestaande entreelaan naar Klein Moorst 3 bestaat uit beuken in een slechte staat. Deze beuken worden vervangen door perenbomen, waardoor een perenlaantje ontstaat. De centrale entreelaan naar de nieuwe “boerenwoning” wordt enigszins formeel door walnootbomen geflankeerd. Ten slotte wordt een hoogstamboomgaard met bloemrijk grasland aangelegd (voor de vlinders en insecten). Al met al ontstaat de sfeer van een fraai landschappelijk ingepast boerenerfensemble. Door de realisatie van water en beplanting wordt met natuurbouw de biodiversiteit vergroot.

Nieuw bestemmingsplan

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken stelden wij het bestemmingsplan op. Dit bestemmingsplan is door de gemeenteraad op 22 september 2022 vastgesteld. Het bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.