Natuurontwikkeling, natuurinclusieve landbouw, waterberging en recreatief medegebruik tussen Ede en Veenendaal

In opdracht van de gemeente Veenendaal hebben wij op grondgebied van de gemeente Ede een inrichtingsplan opgesteld voor fase 3 van De Groene Grens. Het project De Groene Grens is een ontwikkeling van circa 70 hectare natuurgebied tussen de bebouwing van Veenendaal-Oost en Ede. Door de ligging van het gebied vormt het een natuurlijke groene buffer tussen Ede en Veenendaal en is het een ecologische schakel tussen het Binnenveld en de Gelderse Vallei. Het gebied krijgt verschillende functies: natuurontwikkeling, natuurinclusieve landbouw, recreatie en waterberging. Het noordelijke en zuidelijke deel van De Groene Grens zijn reeds gerealiseerd. Samen met Ecogroen hebben wij nu het plan vervaardigd voor de derde fase . Voor dit project hebben wij ook de technische uitwerking verzorgd, momenteel wordt het plan gerealiseerd op basis van het door ons opgestelde RAW bestek.

Blauwgrasland en waterberging

Een deel van de gronden van fase 3 is aangekocht door de gemeente Veenendaal. De rest van de  gronden in de derde fase hoort bij een agrarisch bedrijf (melkveehouderij). Voor de inrichting van het gebied hebben wij samen met de gemeenten Veenendaal en Ede, het Waterschap, Natuurbalans, en de eigenaren van het melkveebedrijf gekeken hoe natuurinclusieve landbouw, natuurontwikkeling, waterberging en recreatief medegebruik kunnen worden gecombineerd in dit gebied. Dit is vastgelegd in een inrichtingsplan, waarbij er goede mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van soortenrijk blauwgrasland. Ook in De Groene Grens noord en zuid is succesvol schraal (blauw)grasland gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt in het gebied een forse waterbergingsopgave gerealiseerd, dusdanig dat dit zo min mogelijk beperkingen mee brengt voor de bedrijfsvoering van melkveehouder. Diverse vormen van agrarisch natuurbeheer werden al toegepast en worden binnen het plan nog verder uitgebreid. In het gebied wordt tevens een aantal recreatieve routes gerealiseerd, waarbij wandelaars via natuurpaden en vlonders door de natte natuur kunnen lopen.

Procedurebegeleiding

Onderdeel van onze opdracht was ook het verzorgen van de procedurebegeleiding. Wij hebben bekeken welke onderzoeken, meldingen en vergunningen nodig zijn voor de uitvoering van het project en hebben de aanvragen verzorgd. Zo was een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van bijvoorbeeld de bruggen en vlonders en een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden, zoals het graafwerk voor de waterberging. Omdat de natuurontwikkeling niet in het geldende bestemmingsplan paste was een omgevingsvergunning nodig voor het afwijken van het bestemmingsplan. Daarnaast was een watervergunning nodig en moest een melding voor het  ontgronden worden ingediend bij de provincie Gelderland.

Impact op de omgeving in beeld met een Ruimtelijke Onderbouwing

Voor een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan moet worden uitgelegd waarom de aanvraag voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Hiervoor is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. In een ruimtelijke onderbouwing staat wat de gevolgen voor de omgeving zijn op verschillende ruimtelijke aspecten (zoals archeologie, natuur of water) en of het plan past binnen het omgevingsbeleid. In afstemming met de gemeenten Ede en Veenendaal hebben wij de ruimtelijke onderbouwing geschreven en samen met de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De ruimtelijke onderbouwing is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Plantoelichting op ruimtelijkeplannen.nl