De gemeente Nijkerk is in de afgelopen jaren uitgebreid met de nieuwe woonwijk Doornsteeg. Het is de ambitie om het groen onderdeel te laten zijn van de wijk, en niet het groen naar de zijkanten van de plangrens te duwen. Het groen ligt centraal in de wijk zodat zoveel mogelijk bewoners er op uit kijken en een directe relatie hebben met het groen. De ligging van de bestaande Dammersbeek werd aangegrepen om een recreatieve groenzone te vormen: De Beektuin. één van de grootste kwaliteiten van het bestaande gebied: de beek. Het gebied rondom de Dammersbeek wordt open gehouden en wordt getransformeerd tot de ‘Beektuin’. De Beektuin is zo gelegen dat de nieuwe bewoners aan de beek en het open landschap zullen wonen. Het zicht vanuit het open landschap tot aan het centrum wordt in stand gehouden.


Zicht op het landschap

Het Beekpark kent 3 sferen voor de beplanting; het beekbos, het half open rabattenbos en de beekweide.

  • Het beekbos (A) is te herkennen aan relatief kleinere, beschaduwde ruimtes en creëert een intiem en besloten karakter in dit deel van het park.
  • Het half-open rabattenbos (B) is een ruimte die wordt doorsneden met rijen van bomen en greppels, haaks op de beek.
  • De beekweide (C) is een groene open ruimte die wordt doorsneden door de meanderende beek. Dit gebied heeft veel ruimte, uitzicht en licht. Het gebied kenmerkt zich door de zachte, natuurlijke, groene weides in een kader van opgaand groen.

De verschillende sferen hebben een onderscheid in openheid en intimiteit van de ruimte. In de kaart hiernaast is dat verbeeld door de zichtlijnen binnen de verschillende zones. Hierbij zijn ook de zichtlijnen van belang naar de toren van Nijkerk en richting de polder Arkemheen.


Een zwellende beek voor waterberging

In de beektuin krijgt de Dammersbeek alle ruimte. Zichtbaar meanderend van de bron, waar de beek het park binnenkomt, naar polder Arkemheen. Bij flinke neerslag dient de beektuin als opvang van regenwater en lopen sommige delen onderwater. Dit levert een  dynamisch beeld op, met mogelijkheden voor natuur en avontuurlijk spelen.


Voor iedereen wat te beleven

Het Beekpark is naast een groene long in de nieuwe wijk, een plek om te gebruiken. De centrale ligging maakt het mogelijk dat zoveel mogelijk bewoners een directe relatie hebben met het groen. De Beektuin vormt als het ware het hart, de ontmoetingsplek van Doornsteeg met het landschap als verbindend element.

Het park heeft meerdere recreatieve functies, waaronder spel en sport voor iedere leeftijd. Andere delen van het park bieden rust of een plek voor ontmoeting in de beleeftuinen. Er is volop ruimte voor eigen initiatieven zoals een IVN slootjesdag of een incidenteel beektuinconcert.


Verbindende beleefroutes

Aan de noordkant van de Beektuin bevindt zich de promenade. Een brede wandelweg aan de zonnige kant van de Beektuin. Het verbind de pleinen die qua uitstraling aansluiten bij het natuurlijke beeld van de Beektuin.

De Dammersbeek vormt de spil van de Beektuin. Deze beek is op een paar momenten te overbruggen of van dichtbij te beleven. Passend bij het robuuste, pure, agrarische karakter van Doornsteeg, komen in de Beektuin eigentijdse, houten vakwerkbruggen. De steigers en vlonderpaden hebben geen leuningen om het open karkater van de Beektuin te behouden.

De parkpaden slingeren aan de noordkant langs beek en hebben bredere aanhechtingen die de noord- en zuidkant van de Beektuin verbinden met een zware brug, dit zijn de Fietsdoorsteken.

De natuurpaden wekken een avontuurlijk en natuurlijke uitstraling op, in contrast met de parkpaden. De natuurpaden zijn overwegend meer beschaduwd dan de parkpaden en minder breed.

Samen de Beektuin ontwikkelen

Om zoveel mogelijk toekomstige bewoners en gebruikers zoals sportclubs en natuurverenigingen te betrekken bij de invulling en het beheer van het park, werd een wijkmanifestatie gehouden op het nieuwe scoutingterrein. Tijdens deze manifestatie konden wijkbewoners en belangstellenden zich informeren over verschillende thema’s en daarbij hun voorkeur geven aan mogelijke invullingen. Ook voor het aandragen van eigen ideeën was volop ruimte. Deze voorkeuren en ideeën vormden samen met de vastgelegde randvoorwaarden uit onder andere het waterstructuurplan de ingrediënten waarmee het concept inrichtingsplan is gemaakt.

Voor de uitwerking van het concept inrichtingsplan was een ontwerpsessie gepland. Geïnteresseerden hadden zich hiervoor op de wijkmanifestatie opgegeven. Tijdens de ontwerpsessie zou het concept centraal worden gepresenteerd om daarna in kleine groepen de verschillende deelgebieden verder uit te werken. Als gevolg van de coronapandemie kon dit deel van het participatieproces niet doorgaan en werd het concept inrichtingsplan op de website van de gemeente gepresenteerd.

De realisatie van de beektuin is in fases uitgevoerd. Per fase is bekeken op welke wijze de participatie  kon worden vormgegeven. Steeds met het uitgangspunt zoveel mogelijk wijkbewoners en belanghebbenden bij de uitwerking te betrekken.

Nijkerk Doornsteeg Beektuin Wijkmanifestatie